Oferta » Ogólne warunki sprzedaży

Warunki ogólne - informacje o produkcie.

Przedmiotem dostawy są profile stalowe gięte na zimno ze stali ocynkowanej.
Profile produkowane są w standardowych długościach . Na zamówienie klienta możliwe jest dostarczanie profili w długościach niestandardowych oraz cięcie profili na wymiar.
Sposób pakowania i oznakowania profili jest standardowy i zgodny z wymogami Polskich Norm i przepisów prawa. Indywidualnie ustalony dla klienta sposób pakowania i oznakowania profili jest możliwi pokażdorazowym zatwierdzeniu przez producenta.

Warunki płatności

Dostawy realizowane są po cenach według cennika aktualnego na dzień potwierdzonego pisemnie zamówienia.
Termin płatności ustalany jest indywidualnie i liczy się od dnia wysyłki. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.W przypadku opóźnień w płatnościach Ferrum-profil System s.c. zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnień.

Warunki dostawy

Terminy dostaw ustalane są przez strony indywidualnie.
Ferrum -Profil System S.C. zapewnia transport do klienta dla zamówień powyżej 10 ton , chyba ,że strony ustaliły inaczej. W przypadku transportu realizowanego przez Ferrum-Profil System S.C., klient zobowiązany jest zapewnić właściwe warunki oraz sprzęt niezbędny do sprawnego rozładunku pojazd.

Jakość

Ferrum Profil System S.C. dostarcza towary w oparciu o właściwe normy materiałowe i jakościowe dotyczące danego rodzaju produktów, a także w oparciu o zakładową kontrolę jakości.

Reklamacje i zasady przyjęcia towaru

Klient zobowiązany jest przeprowadzić kontrolę dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w trakcie dostawy/odbioru. Reklamacje:

  • reklamacje dotyczące ilości, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad widocznych, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia dostawy
  • reklamacje dotyczące jakośc i w przypadku wad ukrytych, powinny zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 60 dni licząc od dnia dostawy

    Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Zgłaszając reklamacje należy podać informacje: oznaczenie wyrobu, nr partii (znajduje się na etykietach), ilość, powód reklamacji.

Warunki przechowywania i składowania

Wzmocnienia powinny być przechowywane i składowane w taki sposób, aby nie powodować ich odkształcania i wyginania. Kształtowniki powinny być chronione przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, aby mogły w pełni zachować swoje właściwości.